Witamy na naszej stronie!

Jesteśmy przedszkolem, które wyposaża dzieci w system wartości uniwersalnych. Istniejemy po to, aby w atmosferze odpowiedzialności, uczciwości i kreatywności tworzyć wychowankom warunki do budowania poczucia własnej wartości i pozytywnego obrazu samego siebie.
Struktura przedszkola opiera się na zgodnym współistnieniu i współpracy trzech podmiotów: nauczycieli, dzieci i rodziców.


Ewaluacja zewnętrzna całościowa Przedszkola nr 1 w Hajnówce (pobierz plik)

I N F O R M A C J A D L A R O D Z I C Ó W !!!


Polski system oświaty umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury.
Od 01.09.2015r. w placówce funkcjonują 2 grupy przedszkolne, w których zajęcia odbywają się w dwóch językach: w języku polskim i języku mniejszości-białoruskim (lub w języku regionalnym). Zajęcia edukacyjne z rozwijania mowy i myślenia prowadzone są w języku polskim , natomiast zajęcia plastyczne ,muzyczne, nauka wierszy, piosenek i zabaw w języku polskim i białoruskim(lub regionalnym).
Nauczycielki z grup białoruskich w pracy z dziećmi korzystają z autorskiego programu „Hajnowszyzna- nasza mała Ojczyzna”. Bezpośrednią opiekę pedagogiczną nad dziećmi sprawują nauczyciele i to oni dobierają metody i formy pracy zgodne z programem wychowania przedszkolnego, planem rocznym oraz możliwościami i zdolnościami dzieci.
Od 01.09.2016r.chcielibyśmy umożliwić wszystkim rodzicom, którzy chcą aby ich dzieci uczestniczyły w takich zajęciach (w dwóch językach: mniejszości- białoruskim i polskim) poprzez złożenie stosownego oświadczenia(wniosku), które będzie dotyczyło odpowiednio całego okresu na który dziecko jest przyjmowane do przedszkola.
Oświadczenia prosimy składać u dyrektora przedszkola.
Druk oświadczenia do pobrania: na stronnie internetowej i w placówce.
Dyrektor przedszkola Irena Hapunik oświadczenie do pobrania plik doc.